Leefbaar Maasmechelen

Voor een LEEFBAAR Maasmechelen waar het goed is om te leven, willen wij gaan … Samen. Verder !

De kwaliteit van het leven van onze Maasmechelaren kan nog verder verbeteren. We moeten inzetten op nog meer SAMEN leven met respect voor mekaar. Nadenken over een slimme ruimtelijke ordening waarbinnen alles en iedereen zijn plek heeft, is daarin een belangrijke eerste stap. Ook moeten we de stadsvlucht tegengaan en onze mensen die buiten onze gemeente studeerden terug naar hier halen met creatieve initiatieven. Daarnaast moet ieder, ondanks alle dynamiek in onze gemeente, rustig en gerust kunnen leven, samen met zijn geliefde, zijn gezin, zijn familie in een Maasmechelen, waar het veilig is, maar ook proper en waar het ’s avonds rustig is en ’s nachts stil …

> NESTING:
Onze jongeren hier houden of ze terug naar hier halen is onze uitdaging.

Ons Samen-verder-plan > 

 • Een verdere gezonde mix van kwalitatieve, kleinere appartementen en studio’s voor onze jongste zelfstandige jongeren en kinderloze koppels, compacte en betaalbare bouwgronden waarop moderne 1-gezinswoningen kunnen worden gerealiseerd.
 • Onze verouderde BPA’s moeten in die zin dringend aangepast worden: zeker niet om heel Maasmechelen te laten dichtbouwen met appartementsgebouwen, maar wel om kwalitatief, moderne en creatieve woningbouw mogelijk te maken, met een kleinere ‘footprint’ om zoveel mogelijk kwalitatief open en groene ruimte te creëren.
 • Er wordt opnieuw ingezet op kleine, moderne, veilige en onderhoudsvriendelijke speel- en beleeftuinen inde wijkjes.
 • De gemeente neemt verder initiatieven in het organiseren van evenementen voor onze jongeren, zoals o.m. tienerfuiven, tienerfestivals etc … hierbij zoeken we naar samenwerkingen met privé-partners of verenigingen.
 • Dat Maasmechelen, als Hoofdstad van het Maasland, geen enkel terras heeft met zicht op de Maas, kan niet. In de zomer van 2019 reeds trachten we een pop-up-resto of Maasbar te realiseren, ergens langs de oevers van de Maas liefst i.s.m. jonge ondernemers of verenigingen uit eigen gemeente.

> VEILIGHEID
Onze veiligheid is een topprioriteit. Dat moeten we samen verder slim verwezenlijken.

Ons Samen-verder-plan > 

 • We zetten verder in op ‘slimme’ veiligheid en breiden ons netwerk van ANPR-camera’s uit: Maasmechelen moet de ambitie hebben de eerste gemeente van Vlaanderen te zijn, waarbij ieder uit- en ingaand voertuig geregistreerd wordt.
 • Met de gloednieuwe, centraal gelegen politiekazerne aan de Oude Burelen verankeren we ook de politiezorg in Maasmechelen, als Veiligheidshoofdstad van het Maasland.
 • We waken VERDER SAMEN over onze dorpen, pleinen en straten: we breiden onze Whatsappgroepen en Buurt-Informatie-netwerken uit en evalueren en optimaliseren hun werking.

> MOBILITEIT
De veiligheid van de zwakke weggebruikers, en zeker die van onze kinderen en schoolgaande jongeren, wordt een hoofdprioriteit de volgende 6 jaren. CD&V is de partij van de fiets. Tegelijkertijd moet eindelijk werk gemaakt van ontsluiting van het Maasland met openbaar vervoer. We willen niet alleen met de fiets naar het werk en de school stimuleren maar ook met de fiets naar het werk.
Duurzaamheid is belangrijk. Net zoals mobiliteit, en verkeersveiligheid.

Ons Samen-verder-plan >

 • Op basis van een fietspaden-stappen-plan maken we een Maasmechels Functioneel Fietspadnetwerk, waarbij ‘de school,-werk-, fiets-bewegingen’ die gemaakt worden, in kaart worden gebracht en worden beantwoord, met bijzondere aandacht voor:
  • De fietsende jeugd komende uit Opgrimbie.
  • De fietsende jeugd uit onze Maasdorpen, met de problematiek van de fietsers aan de brug richting Kotem.
  • De fietsende jeugd uit Mariahof- en heide, Proosterbos, met schoolfietsdrukte langs de Koning Albertlaan…
 • Algemeen: bestaande fietspaden optimaliseren en veiliger maken, bv. ook ons fietsroutenetwerk door het aanbrengen van een midden-stippellijn … daartoe voeren we ook de ‘fiets-toets’ in bij de beoordeling van alle openbare werken die we uitvoeren.
 • Het netwerk van onze snelheidscamera’s wordt – eindelijk – geüpdatet en geoptimaliseerd.
 • Per school worden de verkeers- en mobiliteitsplannen verder op punt gesteld met als streefdoel ook zoveel mogelijk fietsstraten in de omgeving van scholen.
 • Ontsluiting van onze gemeente naar de rest van beide Limburgen, Vlaanderen en de Euregio is een must. De gemeente zal daarom in de toekomst meer in overleg gaan met De Lijn, de NMBS; het Spartacus-project blijft voor onze vervoersregio essentieel. Een Spartacus-light plan ter verbinding van Maasmechelen met Genk (ziekenhuis en station) dient onderzocht.

> DUURZAAMHEID
We ‘bezitten’ Maasmechelen niet: we hebben het enkel voor enkele generaties in bruikleen, en geven het dan door aan de volgende generaties … We moeten er dus echt heel voorzichtig mee omgaan en er ZORG voor dragen: op een duurzame manier. We streven dit als gemeente zoveel mogelijk na in navolging van de DOD’s/SDG’s en de ondertekende burgemeesterconvenant betreffende het gemeentelijk klimaatactieplan 2030 …

Ons Samen-verder-plan >

 • Als gemeentebestuur geven we het voorbeeld m.b.t. onze verouderde infrastructuur en gemeentelijke straatverlichting. Deze wordt versneld omgevormd tot LED verlichting of tot ‘slimme verlichting’ die feller wordt bij aankomend verkeer, waardoor de gemeente ook minder energiekosten zal moeten betalen.
 • We starten ook een project rond ‘auto-delen’ om onze Maasmechelse werkpendelaars beter naar hun werk te kunnen helpen, we ondersteunen het nieuwe initiatief een ‘coördinatiepunt voor carpoolers’.
 • We gaan verder met het pesticiden-vrij onderhouden van ons openbaar groen en we zoeken verder naar ecologisch verantwoorde middelen in onze strijd tegen het onkruid.
 • We ontwikkelen verder een anti-sluik-stortprogramma, de inzet van onze overlast-camera’s in onze strijd tegen sluikstorten wordt geëvalueerd en indien gewenst uitgebreid: de overlast-bestrijdingsketen moet ook verder ‘gesloten’ worden: na de vaststelling moeten de overtreders ook strikt aangepakt worden.
 • We gaan ‘spaarzaam’ om met onze omgeving en de nog aanwezige open ruimte: nieuwe vormen van wonen – compacter, creatiever, slimmer maar daarom niet minder aangenaam – worden gepromoot; de open ruimte voorzien in onze masterplannen wordt gekoesterd en verder kwalitatief opgewaardeerd.
 • Met onze vele carnavalsverenigingen gaan we in dialoog om te onderzoeken hoe we in Maasmechelen op een duurzamere manier samen carnaval kunnen vieren.
 • Een geluidsstudie moet duidelijk maken hoe we de nachtrust van onze bewoners in de buurt van de E314 kunnen garanderen: een slimme keuze tussen fluisterasfalt en/of geluidswanden moet zorgen voor het beste resultaat
 • Maasmechelen gaat voor klimaatneutraal. We willen graag de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling ondersteunen, namelijk de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Hiervoor ondertekende onze lijsttrekker reeds de Burgemeesterconvenant voor klimaat en energie. Dit Klimaatactieplan 2030 is een besluit van de gemeenteraad i.s.m. de provincie. Als gemeente zullen we de volgende engagementen nakomen:
  • De CO2-uitstoot (en eventueel van andere broeikasgassen) op ons grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terugdringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
  • Het actieplan voor duurzame energie en klimaat uitvoeren.

> LEEFKWALITEIT
Balans en evenwicht is van belang voor onze leefkwaliteit. Geluidsoverlast, luchtkwaliteit, vrachtverkeer zijn items waar we volop aandacht aan moeten besteden in de toekomst.

Ons Samen-verder-plan > 

 • Onze luchtkwaliteit verdient een ‘blijvende’ monitoring en opvolging
 • We onderzoeken de geluidsoverlast door de autostrade en evalueren de mogelijke oplossingen, bijv. door het aanbrengen van fluisterasfalt of het voorzien van geluidsschermen langs de E314.
 • Vrachtvervoer beperken binnen de woonkern (concreet zeggen: de afleiding van vrachtverkeer uit industriezones naar buiten toe…ondermeer door de afleiding van het vrachtverkeer buiten het industrieterrein: ‘Onder de berg’ naar de Europalaan en het kanaliseren van het doorgaand vrachtverkeer naar de ontsluitingsweg en ‘de nieuwe Tramzate’
 • Onze dorpskernen dienen niet als vrachtwagenparking … Parkeergelegenheid voorzien voor vrachtwagenchauffeurs om hun voertuig te kunnen stallen voor de nacht. Zodoende kunnen deze voertuigen geweerd worden uit de dorpskernen.
 • Zie dossier Smart City

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Zorgzaam Maasmechelen: warm & zorgzaam »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina