Maasmechelen Warm en zorgzaam

Voor een WARM en ZORGZAAM Maasmechelen waar het goed is om te leven, willen wij gaan … Samen. Verder!
Voor een warm en zorgzaam Maasmechelen met zorgende en helpende handen voor iedereen, jong en oud, ziek en gezond, arm of rijk, een goede omgeving om gelukkig oud(er) te worden daarvoor gaan we … SAMEN. VERDER!

> Zorgen voor elkaar

Het eerste en belangrijkste ‘zorgnetwerk’ is … onze warme Maasmechelse samenleving: als gemeente moeten we inzetten op het terug en meer samenbrengen van mensen en in het herstellen van het wederzijds vertrouwen.

Ons Samen-verder-plan >

 • Buddies-netwerk in de strijd tegen eenzaamheid zowel bij jongeren als ouderen.
 • Het voorzien van makkelijk toegankelijke ontmoetingsplekken, waarbij prioritair het multifunctioneler gebruik na de schooluren van onze scholen moet betracht worden.
 • Alle initiatieven van wijkwerking door de inwoners zelf moeten verder gestimuleerd en gefaciliteerd worden.
 • Speel- en beleeftuintjes als ontmoetingsplek voor jong en oud.
 • Volkstuintjes voorzien waar in samenwerking met tuinverenigingen opleidingen rond tuinieren worden gegeven (ook ifv. gezonde voeding).
 • Busopvang buitenschool/vakanties/hobby: kinderen naar hobby’s en thuisbrengen met een busje.

> Zorgen voor goed onderwijs/talentontwikkeling
Onze jongeren zijn vaak zeer kwetsbaar: hun welzijn moet bewaakt worden, hun groeikansen ten allen tijde beschermd en mogelijk bevorderd. Hun talenten horen ontwikkeld.

Ons Samen-verder-plan >

 • Een goede kennis van de Nederlandse taal vergroot de kans op een diploma en tewerkstelling. Daarin ondersteunen we kinderen, scholen en de ouders door een aantal gerichte acties.
 • Iedereen moet zich goed voelen op school. We gaan jongeren ondersteunen om de juiste studierichting te kiezen en vol te houden. Daardoor zullen ze minder uitval kennen in het secundair onderwijs en dus gemakkelijker hun diploma halen.
 • Schoolverlaters willen we op weg zetten naar de jobs van de toekomst door een goede samenwerking met de bedrijfswereld. Hiervoor ondernemen we verschillende acties zoals een jobbeurs, project #work, uniforme stagedocumenten opstellen, goede informatiedoorstroming …
 • Iedereen moet blijven studeren om zijn/haar kennis op peil te houden of te verbreden. Daarom gaan we onze uitstekende technische scholen, algemene vorming en volwassenenonderwijs ondersteunen om echte kennisinstellingen te worden in functie van levenslang leren.
 • De bib gaan we verder uitbouwen tot een sociale ontmoetingsplaats: voor iedereen die zich wil ontwikkelen via ‘boekstart’ vanaf babyleeftijd tot bejaarde leeftijd, en via ‘bib aan huis’ voor minder-mobiele mensen.
 • We organiseren een STEM-of techniekacademie om kinderen kennis te laten maken met technische vaardigheden.

> Zorgen voor welzijn en gezondheid

De drempel naar de traditionele zorgkanalen en maatschappelijke diensten is vaak te hoog : we willen deze drempel letterlijk en figuurlijk verlagen, ook door naar de mensen toe te gaan.

Ons Samen-verder-plan >

 • Wanneer een oudere hulpbehoevend is, heeft hij vaak contact met meerdere diensten. We willen hen een personal coach aanbieden die met alle diensten overlegt.
 • Voorzien van een fysiek Huis van het Kind, waar alle diensten (oa. CLB, JAC, Kind en gezin, Kind en preventie, opvoedingswinkel, dienst onderwijs en educatie, kinderopvang …) effectief onder één dak zitten. Daar kunnen ouders/opvoeders/kinderen zelf terecht met alle mogelijke vragen en eventuele begeleiding. Van hieruit ook outreachend werken.
 • Mobiel Infobusje als aanspreekpunt in de wijken zodat mensen proactief worden geïnformeerd over hun sociale grondrechten en het aanbod aan maatschappelijke dienstverlening. Dit busje wordt multifunctioneel ingezet. Het dient o.a. ook voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn zich te verplaatsen om welke reden dan ook …
 • Het ondersteunen van Initiatieven zoals zorgplekken/inloophuizen waar jongeren en mensen die langdurig ziek zijn, een depressie of nazorg nodig hebben en hun families, terecht kunnen.
 • Kinderopvang inrichten en ondersteunen voor kinderen met een beperking.
 • Sport-en ontspanningsmogelijkheden toegankelijker maken voor mensen met een beperking.
 • Seniorenloket op gemeentehuis.
 • Zorg dragen voor het welzijn van onze dieren: meldpunt voor dierenmishandeling.

> Zorgen voor nabestaanden/begraafplaatsen

Onze overledenen verdienen ook na hun dood respect. De begraafplaatsen dienen onderhouden en opgewaardeerd te worden zodat nabestaanden in een sfeervolle en groene omgeving hun dierbaren kunnen opzoeken.

Ons Samen-verder-plan > 

 • Grafconcessies: Concessieverlengingen afstemmen op maat/op vraag van de burger en flexibele termijnen hanteren van 5-10-20-30 jaar.
 • Veiligheid: Systeem uitwerken waarbij de toegangspoorten openen en sluiten op vooraf ingestelde uren bv. van 8.00 tot 18.00 uur. Op die manier kunnen we vandalisme en diefstal tot een minimum herleiden.
 • Digitalisering: De grote kerkhoven voorzien van een infodesk waar men aan de hand van de naam van de overleden persoon kan nagaan waar deze begraven ligt. Weergave is mogelijk bv. via een QR code of een plan. Het is nuttig te weten of deze persoon al of niet ontgraven is.
 • Toegankelijkheid voor minder mobiele personen:
  – Alle hoofdwegen voorzien van een verhard of beklinkerd pad zodat deze vlot met een rolstoel toegankelijk zijn.
  – Eén namiddag per week de poort open zetten onder toezicht van een gemeentearbeider zodat men met de auto tot aan het graf kan rijden.
 • Algemene uitstraling: De begraafplaats moet een ontmoetingsplaats worden voor mensen die troost bij elkaar kunnen vinden. Dit kan o.a. door banken te plaatsen op plekken.
  Op die manier kunnen we voor een groter gevoel van verbondenheid zorgen.
 • Het onderhoud van de begraafplaatsen moet beter: naast de huidige aanpak, gaan we samenwerken met vrijwilligers en/of verenigingen die hiervoor een vergoeding kunnen ontvangen.

Klik hier om het volgende programmapunt te lezen: Extra – onze plannen en ideeën over : Armoedebestrijding »

Wil je ons verhaal liever op papier óf op een later tijdstip verder lezen: download dan hier ons volledig partijprogramma in PDF-formaat.

« Klik hier om terug te keren naar de vorige pagina